Alla moduler för gymnasiet ingår i Meitner skolplattform.

Lärplattform för gymnasiet

I gymnasiet möjliggör lärplattformen ett helhetsgrepp på elevens och pedagogens dag ur ett formativt och summativt perspektiv. Från närvaroregistrering till planering till dokumentation. Här kommunicerar samtliga intressenter med varandra och utbyte sker med vårdnadshavare via lärplattform och under utvecklingssamtalet. Dokumentation sker i en integrerad miljö med Teams eller Google och hantering av bedömning sker i en lätthanterlig miljö.

Läs mer

Funktioner

Smart HUB, Schema visning, Närvarohantering, Ledighetsansökan, Formativ bedömning, Summativ bedömning, Kunskapsmatris, Dokumentation, Planering, Uppföljning, Uppgifter, Grupp & klasslistor, Google Workspace, Microsoft Teams, Kommunikation, Matsedel, Utvecklingssamtal, App iOS & Android

Elevregister

I elevregistret hanterar administratören kommunikationen med vårdnadshavare, stödjer pedagogerna med administration som rör eleven och planerar utvecklingssamtalet. Registret omfattar all information som hanteras inom förskolan på ett IT- och rättssäkert sätt. Elevregistret omfattar e-tjänster som vårdnadshavarens val av barnschema, val av förskola, ledighetsansökning, hantering av kost etc. Det är i lärplattformen pedagogen delar dagens aktivitet med bilder och via blogg med vårdnadshavaren.

Läs mer

Funktioner

Administration, Barn- & elevregister, Personal register, Dynamiska behörigheter, Betygskataloger, Hantera skolval, Hantering av resurser, Närvarohantering, Visuell statistik, Uppföljning, Rapportering, Ledighetsansökan, Kommunikation, E-Tjänster, Exportera underlag, Huvudman & enhets överblick

Flaggning & statistik

Flaggningssystemet i Meitner är utformat med dels fasta rapporter samt möjlighet att skapa egna rapporter med er data. Här kan rektorer följa upp nyckeltal, samtidigt som administratörer enkelt kan bibehålla kontroll på antal incheckade elever till pedagogens egenskapade rapporter. Vi ger er full flexibilitet över er egen data.

Läs mer

Funktioner

Analysera psykisk ohälsa, Uppföljning, Visuell statistik, Rapportering, Egenbyggda vyer, Nyckeltal, Exportera underlag, Huvudman & enhets överblick

Schemaläggning

Schema hanteras i Meitner på olika nivåer. Här kan rektorer lägga ut scheman med planeringsdagar, pedagogen kan planera sin avdelning för barnen och administratören kan förbereda och schemalägga utvecklingssamtalen. Alla scheman samlade på ett och samma ställe.

Läs mer

Funktioner

Automatisk schemaläggning, Inläsning av schema, Matschema, Schema visning, Barnschema, Gruppschema, Avdelningsschema, Provschema